Algemene voorwaarden

1. Acceptatie

WinTickets.nl wordt u aangeboden door Digital Distribution Group Meespelen met wintickets.nl is uitsluitend toegestaan indien de gebruiker deze algemene voorwaarden ongewijzigd accepteert. In de hiervolgende beschreven overeenkomst staat onder welke voorwaarden Digital Distribution Group u toegang verschaft tot haar producten, diensten en servers.

2. Aansprakelijkheid

Deelname aan wintickets.nl is voor eigen risico van de bezoeker.

2.1Digital Distribution Group garandeert niet dat WinTickets.nl ononderbroken en van onbeperkte duur is en vrij is van gebreken of fouten. Tevens geeft Digital Distribution Group geen garantie over de resultaten die gebruikers kunnen bereiken door aan WinTickets.nl deel te nemen.

2.2 De aansprakelijkheid van Digital Distribution Group voor schade die een gebruiker lijdt doordat Digital Distribution Group of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen in het kader van WinTickets.nl of in verband met de uitvoering daarvan een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Digital Distribution Group of haar leidinggevend personeel.

2.3 Digital Distribution Group is niet gehouden haar verplichtingen uit WinTickets.nl na te komen in het geval van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadig of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van Digital Distribution Group of enige derden die diensten aan Digital Distribution Group leveren, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Digital Distribution Group op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappijen, volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Digital Distribution Group liggen, communicatieverbindingen of apparatuur vanDigital Distribution Group of van derden die diensten aan Digital Distribution Group leveren.

2.4 Digital Distribution Group is bevoegd WinTickets.nl in geval van overmacht te beëindigen. Deze beslissingsbevoegdheid komt Digital Distribution Group ook toe in geval van tijdelijke overmacht.

2.5 Digital Distribution Group is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker als gevolg van aanspraken en heffingen van derden, met inbegrip van overheden en autoriteiten, in verband met de door Digital Distribution Group verrichte diensten en gedane uitkeringen.

3. Privacy

Digital Distribution Group houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Digital Distribution Group houdt bezoekersgegevens vast en analyseert deze om haar dienstverlening en die van haar partners en sponsoren te kunnen optimaliseren. Digital Distribution Group behoudt het recht de WinTickets.nl bezoekers op de hoogte te houden van speciale WinTickets.nl acties door middel van een e-mail en SMS. De bezoekers zullen eenvoudig kunnen aangeven geen e-mails of SMS'jes meer te willen ontvangen waarna dit het geval zal zijn.

4. Deelname regels

Deelnemer verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden. Deelnemer is op de hoogte van de systeemeisen zoals die op de site staan vermeld. Deelnemer realiseert zich dat het spel en content niet gegarandeerd 'foutvrij' zijn. Deelnemer realiseert zich dat het spel en content niet gegarandeerd beschikbaar zijn. Digital Distribution Group is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn of het niet correct functioneren van het spel en content. Digital Distribution Group behoudt zich ten alle tijden het recht voor om het spel, de content, de spelregels en de procedures zonder melding vooraf te wijzigen. Digital Distribution Group behoudt zich ten alle tijden het recht voor om deelnemers te diskwalificeren en van toekomstige deelname uit te sluiten. De deelnemer heeft niet op onrechtmatige wijze toegang verkregen tot de systemen van Digital Distribution Group of haar sponsors of partners. Indien Digital Distribution Group fraude of andere onrechtmatigheden vermoedt heeft zij het recht om deelnemers uit te sluiten. Bij fraude zal aangifte worden gedaan bij de politie. Tevens behoudt Digital Distribution Group zich het recht voor om spelperiodes ongeldig te verklaren. Personeelsleden, agenten en directieleden van Digital Distribution Group en de respectievelijke moederbedrijven, samenwerkende bedrijven, dochterondernemingen, adverteerders, sponsors, licentiehouders en uitvoerende vertegenwoordigers, naaste familieleden (echtgeno(o)t(e), broers en zussen, ouders of grootouders) en personen die tot hetzelfde huishouden behoren, zijn niet bevoegd om deel te nemen aan de wintickets.nl.

5. Toestemming

Indien de deelnemer geen eigenaar is van de telefoonlijn welke wordt gebruikt om deel te nemen aan een winactie dient deelnemer vooraf toestemming van de eigenaar van de telefoonlijn te verkrijgen. Indien deelnemer jonger is dan 16 jaar dient deelnemer voor deelname toestemming te verkrijgen van diens ouder(s) of voogd.

6. Kosten

Om mee te kunnen spelen met WinTickets.nl dient de deelnemer in het bezit te zijn van een uniek lotnummer. Deze code wordt door Digital Distribution Group aan de deelnemer verstrekt of verkregen via het bij de prijsvraag aangeduide telefoonnummer. Een lotnummer wordt per SMS verstuurd aan de deelnemer, nadat deze een juist antwoord op een van de prijsvragen heeft gegeven.  De kosten bedragen €0,70 per verzonden SMS door WinTickets.nl, per verzonden bericht door de deelnemer zullen maximaal twee sms berichten door WinTickets.nl verzonden worden. Het lokale tarief wordt berekend voor berichten verzonden door de deelnemer.

7. Uitkering gewonnen prijzen

Om mee te kunnen spelen met WinTickets.nl dient de deelnemer in het bezit te zijn van een uniek lotnummer. Een lotnummer wordt per email of per SMS verstuurd aan de deelnemer, nadat deze een juist antwoord op een van de prijsvragen heeft gegeven. Er zijn geen kosten verbonden aan het ontvangen van een e-mail met daarin een lotnummer. De kosten per verzonden SMS door WinTickets.nl bedragen €0,70. Per verzonden bericht door de deelnemer zullen maximaal twee sms berichten door WinTickets.nl verzonden worden. Het lokale tarief wordt berekend voor berichten verzonden door de deelnemer. WinTickets.nl stelt winnaars telefonisch op de hoogte van een gewonnen prijs. Indien een deelnemer niet opneemt dan zal een volgende prijswinnaar gebeld worden. Alleen diegene die de telefoon opneemt wanneer WinTickets.nl belt wint de prijs.

8. Toepasselijk recht

Indien een onenigheid tussen betrokkenen zou resulteren in gerechtelijke procedure en/of vervolging, heeft Digital Distribution Group het recht om naar eigen goeddunken te kiezen in welk land een mogelijke gerechtelijke procedure en/of vervolging zal plaatsvinden en Digital Distribution Group heeft eveneens het recht om te kiezen welke nationale wetten en regulaties zullen worden toegepast in het geval van dergelijke procedure en/of vervolging.

9. Slotbepaling

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst tussen Digital Distribution Group en de WinTickets.nl gebruiker ongeldig en/of onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige/onafdwingbare bepalingen nieuwe bepalingen vastleggen, waarmee zoveel als rechten mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepalingen gestalte wordt gegeven.